Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Persoonsgegevens verwerken 

Wonen Zuidwest Friesland verwerkt de volgende persoonsgegevens van eenieder die een woning, bedrijfsruimte, bergruimte of parkeergelegenheid wilt (mede)huren of die de huur hiervan wil opzeggen:

 • voor- en achternaam,

 • geslacht,

 • geboortedatum,

 • geboorteplaats,

 • bankrekeningnummer,

 • adresgegevens, - telefoonnummer en - e-mailadres.

  Bij toewijzing van een woning aan een kandidaat-huurder wordt het verzamelinkomen van de huurder en eventuele medehuurder en medebewoners verwerkt. Vervolgens wordt jaarlijks het aantal personen met inkomen bij de Belastingdienst opgevraagd en of het gezamenlijke huishoudinkomen hoger of lager is dan de drempel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging. Er worden dus geen inkomensbedragen in euro’s van de Belastingdienst ontvangen, alleen een indicatie of het inkomen hoger of lager is dan de drempelwaarde.

   

Verkoop woning 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt als iemand een woning, bedrijfsruimte, bergruimte of parkeergelegenheid  wilt kopen: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer (BSN).

Doel 

Wonen Zuidwest Friesland verwerkt persoonsgegevens om diensten te kunnen leveren en om huurders en kopers te kunnen benaderen en informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen, waaronder:

 • toewijzen van huurwoningen,

 • maandelijks afhandelen van huurbetalingen,

 • jaarlijks verhogen van huurprijzen,

 • jaarlijks afrekenen van servicekosten,

 • In geval van overlast,

 • afrekenen van huur bij huuropzegging,

 • passeren van koopakte en

 • aankondigen en uitvoeren van onderhoud.

  Persoonsgegevens van huurders en kopers worden ook verwerkt om hen telefonisch of schriftelijk te benaderen of te informeren, een klanttevredenheidsonderzoek uit te (laten) voeren of als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de accountantscontrole en belastingaangifte.

Bewaartermijn 

Wonen Zuidwest Friesland bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn wordt hierbij in acht genomen.

Persoonsgegevens delen 

Wonen Zuidwest Friesland verkoopt geen persoonsgegevens en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan bedrijven (bijvoorbeeld vaste aannemers) als dit nodig is voor de levering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Wonen Zuidwest Friesland blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerkingen hiervan.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Eenieder heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of digitale overdracht kan worden opgestuurd naar info@zuidwestfriesland.nl. Wonen Zuidwest Friesland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Huurders kunnen hun gegevens ook inzien en in beperkte mate wijzigen via het klantportaal ‘Mijn Zuidwest Friesland’.

Gegevens (cookies) websitebezoek 

Wonen Zuidwest Friesland gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor  gebruiksgemak, bijvoorbeeld door voorkeursinstellingen te onthouden. Afmelden voor cookies is mogelijk  door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen 

Wonen Zuidwest Friesland neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact worden opgenomen met telefoonnummer 0514-608080 of e-mailadres info@zuidwestfriesland.nl 

 

Balk, mei 2018