Huurdersvereniging

Waarom een huurdersvereniging?

Verhuurders zijn wettelijk verplicht overleg te voeren met huurdersorganisaties. Het is daarom belangrijk dat huurders zich organiseren. De huurdersvereniging kan de wensen en problemen van huurders onder de aandacht brengen van de verhuurder. Naast overleg met de verhuurder zal het soms ook nodig zijn overleg met de gemeente(n) te voeren.
Stichting Wonen Zuidwest Friesland is een corporatie met ongeveer 2200 woningen. Het is belangrijk dat deze organisatie goede contacten blijft onderhouden met haar huurders. De huurdersvereniging zal hier een belangrijke rol in vervullen. Voor een puntsgewijze weergave van standpunten en/of uitgangspunten van Huurdersvereniging Zuidwest-Friesland verwijzen wij u naar het Huurdersmanifest.

De huurdersvereniging heeft sinds kort ook een eigen webiste. Wij nodigen u hierbij uit om onze website te bezoeken.
www.hv-zuidwest-friesland.nl


Voor meer informatie over de huurdersvereniging kunt u tevens contact opnemen met Wonen Zuidwest Friesland.

Huurdersvereniging
De heer L. van Tuinen (voorzitter / prestatieafspraken SWF)
Mevrouw A. Hellemons (secretaris / prestatieafspraken DFM)
De heer H. Spijker (penningmeester)
Mevrouw D. Bangma (notulist en relatiebeheer)
De heer S. Mollema (bestuurslid - bouwzaken)
De heer P. van Herp (bestuurslid - bouwzaken en financien)
De heer P. de Jong (bestuurslid - ledenwerving)